tumblr hit counter
UlaşımGazetesi.com - Ulaşımın Yeni Sesi! Taşımacılar - Lojistik - Yük - Uluslararası - Şehirlerarası - Şehiriçi - Toplu Taşıma
Anasayfa  
 
Ulaşım Gazetesi  

 

GÜNCEL
  Yazarlar
  Güncel Haber
  Kara
  Hava
  Deniz
  Demir Yolu
  Lojistik
  Otomotiv
  Teslimatlar
  Treyler
  Dernekler
  Künye
  İletişim
  Fotoğraf Galerisi

HABER ARAMA


HAVA DURUMU

D4 Yetki Belgesi faaliyet alanı ve endişeler…

2011 yılında Y yetki belgelerinin yerine yürürlüğe girecek olan D4 Yetki Belgesi faaliyet alanı ve kapsamıyla ilgili olarak Ulaşım Gazetesi’nde yazdığım iki yazımın sektörün bazı kesimlerinde endişelere sebep olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.

Bayram öncesi ve bayram süresince telefonum hiç susmadı, bazı illerde uygulanan tahditli plaka ( C, J, S,T vb.) sahipleri yazıyı okuduklarını ve il içinde D4 Yetki Belgesi’nin kapsamının kendi faaliyet alanlarına müdahil olup olmayacağını sordular.

Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Gaziantep ve Samsun illerinden arayan tahditli plaka sahipleri yeni uygulamalarla durumlarının ne olacağını, tahdidin kaldırılmasının veya serbest bırakılmasının bu karar ile mümkün olup olmadığını sordular ve endişelerini aktardılar. Ben de bu vesileyle il içi yolcu taşımacılığındaki bazı konular ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldum.

Özellikle bazı illerde, il içi servis personel taşıması yapan tahditli servis aracı sahipleri ile Büyükşehir Belediyeleri mücavir alan sınırları içinde UKAME Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarıyla faaliyetlerini sürdüren taşımacılar arasında ve Büyükşehir olmayan il, ilçe ve beldelerde İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarıyla hat, plaka ve seferleri düzenlenen tarifeli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar arasında tereddütlerin oluştuğu açıkça anlaşılıyor.

Bu konuya açıklık getirmemiz lazım.
İl içi taşımaların D4 Yetki Belgesi’yle serbest bırakılması uygulaması; bugüne kadar Y Belgesi kapsamında yapılan faaliyetleri kapsar, serbest bırakılan da D4 Yetki Belgesi’nin bir araç ile alınabilmesi ve il içinde tarifeli ve tarifesiz taşımalara izin verilmesidir.
İfade etmek istediğimiz “İl içi ve 100 km kadar olan taşımaların serbest bırakılması” tabiri bu uygulamayı ifade etmektedir.

Başka bir anlam çıkarılmasın. Ayrıca bu bizim yönetmelikten çıkardığımız bir anlamdır.
Ben böyle anlıyorum, bu şekilde ifade ettim ve yazdım. Haklı olarak bu türde aracı olan meslektaşlarımız endişeye kapılıyorlar. Bir aracı ile D4 Yetki Belgesi alan il içinde personel ve öğrenci servisi yapabilecek mi?
Benim faaliyet alanıma da girecek mi?
Bence giremez.
Açık ve nettir.

Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği açısından bakarsak en önemli husus, karayolu yolcu taşımacılığında belediyelere ait olan şehir içi tarifeli ve servis taşımaları dışındaki taşımalar da yönetmelik kapsamına alınmıştır.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı ile ilgili 2’nci maddenin 3’üncü fıkrasında, “İl sınırları içerisindeki taşımalar ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi, il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehir içi taşımalar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dahilinde bırakılabilir” şeklinde düzenlenmiş olup uygulamanın esasları çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır.

Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları hakkında T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü son olarak 26.01.2009 tarihinde KUGM-06/YOLCU Nolu Genelgesi yayımlamış ve 81 il valiliğine göndermiştir.
Bu genelgede söz konusu taşımaların düzenlenmesine ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması açısından, valiliklerce bu konuda yapılacak uygulamanın esasları belirlenmiştir.
Genelgenin 1’inci maddesinde taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarını düzenleyen (Y) Yetki Belgesi Yönergesi’nde; Y yetki belgelerinin valilikler tarafından hazırlanması ve düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, taleplerin UKAME ve İl Trafik Komisyonları tarafından değerlendirileceği ve kararlaştırılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan belediye sınırları ile mücavir alanları içinde tahditli ticari plakalı taşıtlarla yapılacak yolcu taşımaları, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar,
“Bu taşıtlar, (Y) türü yetki belgesi dahil, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen hiçbir yetki belgesine kaydedilemez” hükmü getirilmek suretiyle kapsam dışında bırakmıştır.
Yine aynı genelgenin 1’inci maddesinin son paragrafında il sınırları ile belediye sınırları aynı olan (kesişen) iller için yönergenin hazırlanmayacağı ve Y Yetki Belgesi’nin düzenlenmeyeceği açıklanmıştır. Bu ifade ile de belediyelerin sorumluluk alanları ile mücavir alanlarda yetki belgesi uygulanmasının kapsam dışında tutulduğu açıktır.
Örneğin İstanbul ve İzmit İl Belediyelerin sorumlu olduğu alanlar, il sınırları ile aynı olduğundan bu illerde yolcu taşımaları ile düzenlemeler belediyeler tarafından yapılmıştır.
Şehir içi tarifeli ve servis taşımaları şimdilik bu konuda Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılmadığı için Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’nin dışındadır.
N e zamana kadar?
Düzenleme yapılıncaya kadar.
Ancak servis ve personel taşımaları konusunda bir düzenleme yapılacağı yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

KTY. BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 2- Kapsam
“(2) Servis taşımaları hakkındaki usul ve esaslar bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

(4) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri saklıdır” denilmektedir
Yani servis ve personel taşımalarıyla ilgili yönetmelikte bir mevzuat olmadığı için bir düzenleme yapılıncaya kadar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye kanunu çerçevesinde UKAME ve İl Trafik Komisyonları hükümleri saklıdır ve yürütülür demektedir.
Yurt genelinde bu türde ili içi taşıma yapan meslektaşlarımız şimdilik rahat olsunlar,
ister tahditli plaka ile veya UKAME veya İl Trafik Komisyonu kararlarıyla faaliyetlerini sürdürenler hiçbir endişeye kapılmasınlar, işlerine devam etsinler.
D4 ile ilgili 2011 yılında yürürlüğe girecek mevzuat kendilerini ilgilendirmez.
Ayrıca bu taşıma alanının Ulaştırma Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen
bakanlığın düzenleme yapmamış olması, bu alanın boş ve bakir olduğu, kanuni düzenleme olmadığı anlamına gelmiyor.

Tahditli Plakalar 10553 Sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 04.06.1998-23362 Değişiklik hükümleri çerçevesinde dağıtılmış ve dağıtılmaktadır.
Bir ilde UKAME ve İl Trafik Komisyonları kararıyla yeni tahdit oluşturulur veya kaldırılabilir.
Bunun da birçok koşul ve ön şartı vardır. Oluşturulması nasıl zorsa kaldırılması da o derecede zordur.
Tahdidin oluşturulması ve kaldırılması durumunda müktesep hakların korunması tabi olarak gündeme gelebilir, gelmiştir de
Bunun örneğini birçok ilde gördük, hatlı minibüslerin hak sahiplerinin birleştirilerek özel halk otobüsüne dönüştürülmesi veya yeni plaka verilmesi durumunda eski hak sahiplerine bir miktar pay verilmesi gibi.
Kötü örnekler de mevcut: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir kent merkezinden minibüsleri temizlemesi ve mağdurlar yaratması gibi…

Sonuç olarak yukarıda yazdığım mevzuat hükümleri ve genelgelerden anladığımız
tahditli plakalar ve servis ve personel taşımaları, yönetmelik kapsamı dışındadır.
Bu konuda faaliyet gösteren sektör mensuplarının endişe taşımalarına gerek yoktur.
Okul ve öğrenci taşımaları okul servis araçları hizmet yönetmeliği kapsamında ve şartlarında yürütülür. İl içi Belediye mücavir alan sınırları içinde yapılan toplu ulaşım ile ilgili taşımalar ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

D4 Yetki Belgesi kapsamındaki taşımalar, tahditli plakaları ve faaliyet alanını kapsamaz, yönetmelikte bu konuda açık bir hüküm ve düzenleme yoktur.

Nusret ERTÜRK
TOF ve TTDER
Danışman ve Sekreteri
E-Mail: info@ttder.org.tr  
Tel: (0532) 317 33 86


Bu haber 14208 kez görüntülendi...

 

Yorumlar
Merhaba Nusret bey biz ilçeden ile m plakayla yolcu taşımacılığı yapıyoruz,ile en yakın ilçe konumundayız,bizde geride 6 ilçe daha var ve bunlar bizim güzergâhımızdan yolcu alıyorlar çoğu zaman kavgalara neden oluyor, bu konuda ilçe trafik komisyonuna maduriyetimizi anlatan dilekçe verdik konunun çözümüne iliskin sonuç alamadık,bu konunun bu mevzuatta yeri nedir diğer koop.lerin yolcu alma hakları varmıdır saygılarımla.
Tacettin CANTÜRK
ARKADAŞLAR
D4 KONUSUNDA GÜZEL BİR HABERİM VAR.Y BELGESİNDEN D4 BELGESİNE GEÇİŞİ HALİHAZIRDA BAKANLIK, SÜRESİNİN GEÇMESİ NEDENİYLE RED EDİYORDU.
KAZANDIĞIMIZ BİR DAVADA D4 BELGESİNE GEÇİŞ KONUSUNDA LEHE BİR HÜKÜM ALDIK İLGİLENEN ARKADAŞLAR OLURSA ULAŞSINLAR MAİL ADRESİMDEN ozguraygun444@hotmail.com
ÖZGÜR AYGÜN
arkadaşlar merhaba bizler servisçi olarak yaklaşık 8 aydan beri çalıştık sonunda amacımıza ulaştık il milli eğitim müdürlüğünün yapmış olduğu öğrenci taşıma işleri ihalelerinde bakanlığın yapmış olduğu mevzuata göre şartnameye maddeleri aynen uyguladı.vermiş olduğumuz mücadelenin meyvelerini yemeye başlıyacaz inşallah.ZONGULDAK MERKEZ ŞENDOĞAN ÇAKAR
ŞENDOĞAN ÇAKAR
Selam d4 belgeli aracımla ilçeden ile yolcu taşımacılığı yapmaktayım ilçeye bağlı köyden ilçeye öğrenci götürüp getire bilirmiyim. Yoksa o köyün güzergah belgeme işlenmesi gereklimidir
Mehmet gezer
Merhabalar...d4 belgesi sahipli 44 üyeli minibüs kooperatifiyiz..4 tane güzergahımız bulunmakda.. belde oldugumuz için ilçeye de bi güzergahımız bulunmakta ve calışmaktayız.. asıl sorun ilçeye calışırken bizimle ilçenin minibüs kooperatifide calışıyo..yani bi yola iki kooperatif calışıyoz..3 belde minibüsü 1 tanede ilçe minibüsü calışıyoz..biz bu ilçe minibüslerinden son derece rahatsızız..bu durumu nasıl önleriz neler yapmamız gerekiyor? şunu da bilmenizi isterim ilçe kooperatifinin 110 üyesi bulunup 7 güzergahları var ve hergün marşa basıyolar..belde yani bizim ise 4 güzergah ama yatarlı bi şekilde calışıyoruz..
Ali Bilgiç
slm Nusret bey ben Nevşehir ürgüpten yazıyorum öncelikle d4 belgesi komusyon kararı olmadan direk ulaştırma bakanlığından alına bilirmi bizim burda bitane çok zengin bir arkadaşımız var direk ben alırım diyor parası varya parası herşeyi halledermiş cvp yazarsanız sevinirim

mehmet arslan
sayın nusret abi biz ilçede 9 nolu koperatifiz ile çalışıyoruz burdan bir şahıs d 4 belgesi almış bende sizin koperatıfin çalıştıgı yere çalışacagım diyor ne yapmalıyız
selçuk çifçi
slm arkadaşlar bizler d4 belgesi alan burdur bucak!tan bu gün başıma gelen bir adaletsizliği sizlerle paylaşmak istiyorum.burdur mehmet akif ersoy ünv.zeliha tolunay m.y.o öğrencilerini sınava götürmek için burdur merkeze haraket ettik bizim buradaki sayın bucak seyahat bizi polise şikayet ederek araçlarımızı bağlatmaya çalıştılar tabi polis arkadaşlarda d4 belgesini tanımadığı için 1 saat öğrenciler arabada bekledi sonunda belgeyi anlatabildik şükür sınava giden öğrencileri sitres ettiler birileri d4 belgesini hem polise hemde kamoyuna anlatsın bu günkü yaşadıklarım tüm d4 belgesi olanların başına gelebilir adam ne ceza yazıyor ne de arabayı salıyor 100 km gidemez diyor ulaştırma bakanlığı bunlara kurs versin bence yada açıklama yapsın
arif günay
Sayın abimiz biz dolmuşcuyuz bu D4 belgesini aldık.Bizim ilçede s plakalar yeni çıktı s plakakalar bizim ilçeden ile ögrenci taşıyorlar ( yani belediye mücavir alanının dışına çıkıyorlar ) bunada hiç bir trafik dur demiyor.Hatfa sonlarıda s plakalı araçlarla düğün nişan gibi ticari yolcu taşıyorlar.Bizim ekmeğimizle oynuyorlar her yere baş vurduk bi yanıt gelmedi bunun önünü kesmek için ne yapabiliriz yardım ederseniz çok sevinirim.
HALİL KAHRAMNAN
d4 belgeli aracımla il sınrları içerisinde personel servisi yapabilirmiyim.
yükselkula
MERHABALAR BENİM SİZDEN ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM TAHDİTLİ PLAKARDA YIL YANİ SÜRE SINIRLAMASI VARMIDIR BENİ BİLGİLENDİRİSENİZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA
MUSTAFA AKKOÇ
sayın Nusret ERTÜRK BEN istanbulda minibüscülük yapıyorum verdigin bilgiler için çok teşekkür ederim
recep akman
Sayın Nusret Bey

Bilecik/Pazaryeri'nden yazıyorum D4 belgesi hakkında bilgi almak istiyorum. Y belgesinden D4 e geçtik D4'ün belgesi 31.12.2012 de doluyor. Pazaryeri-Bursa, Pazaryeri-Bilecik çalışıyoruz Pazaryeri-Bursa 85km Pazaryeri-Bilecik 30km arabalarımız 1 gün Bursaya gidiyor geldikten sonra Bileciğe gidiyor. D4 Belgesini yenilemek için bize sadece tek hat belge veriyorlar. Nufüsumuz 6000 küçük bir kasaba Midibüslerimizde 25 koltuk var kooparatifte 19 araç var. Biz bu 100km için eskisi gibi tek belge alamayız mı? Selamlar
Regaip PİRVAN
Sayın abimiz biz dolmuşcuyuz bu belgeleri yani D4 belgesini aldık.Bizim budar s plakalar yeni çıktı ve bizim taşıdımız öğrencileri kendileri taşımaya başladılar.Bu D4 belgesini s palkalarda almak zorundamı veya alamıyorlar mı onlar bu konuda bilgi verirseniz sevinirim
Halil KAHRAMAN
selam üstadım d4 belgesine sahip olan bir kooperatif yani arac şehiriçi taşımacılıgıda yapabilirmi teşekürler
serkan çakır
SAYIN NUSRET BEY BİZ MERKEZ İLÇE KONUMUNDA OLAN BİR İLÇEDEN BELDE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN LİSE DENGİ BİR OKULA ÖĞRENCİLERİ S PLAKALI OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLAN ARAÇLARIMIZLA YAPMAKTAYIZ. ŞİMDİ BU YIL YENİ ÇIKAN KANUN İLE BU İŞİ YAPAMAYACAĞIMIZI JANDARMADAN ÖĞRENDİK BİZİ BU KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM YAPABİLİRSEK HANGİ KANUN MADDESİNİ DELİL OLARAK SUNMAMIZ GEREKLİDİR? YOKSA GERÇEKTEN BU İŞİ YAPMAMIZ YASAKMIDIR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM
ÜMİT AKKIN
Küçük bir ilçede o ilçenin kooperatifi d4lü minibüsleriyle mahalle sokak dolaşarak hatta aynı yoldan yani mahalleden belde kooperatifinin minibüsü her 15 dakikada geçmesine rağmen ilçe kooperatifi yolcu alabilir mi??

Ayrı bir sorun ise İlçe kooperatifi beldede kooperatif olmasına rağmen beldeye çalışabilir mi??
ali bilgiç
izmire kayıtlı S plakalı aracım ile turist taşıdığımda cezası ne olur.
sertaç ertem
mrb nusret bey.. izmirden yazıyorum adıma kayıtlı d4 belgeli aracımla izmir kemalpaşa yolu üzerinde personel taşırken trafik denetiminde aracım 15 gün trafikten men edildi ve para cezası yazıldı. belgem olmasına rağmen aracımın trafikten men edilmesi doğru mu bilgi edinmek istiyorum.
ENGİN YAVAS
ben 03 plakalıkomşu ilçede oturuyorum.ben 42 plakalı ilçeye öğrnci taşıyacağım.aramız 45 kmdir.adresim afyon d4 belgesi için izlemem gereken yol nedir veya belediyenın verdıgı düzergah yeterlımidir.saygılar.
yakup kurt
mrb nusret abi ben ankara şerefli koçhisarda şehir içi yolcu taşımacılı yapmktayım ve bizim plakalar sabit degil sıradan yani biz bu plakaları sabitleştirebilrmiyz ne yapmamz gerekıyr ben bu dolmsu 70 milyara aldm belediye bizi iptal edebilr mi ne yapmamz gerekyr bi yol göstrirsnz çok memnun olurm şimdiden teşekkürlrrr
recep birgöl
sayın abim biz 10 senedi y türü yetki belgesiyle faliletimiz yürütüyoruz 25 arac kayıtlı kooperatif yani mevcut yetki belgelerimizi nasıl değişeceğiz ve yeni arac değişen arkadaşlara nasıl d4 alacağız bu konuda yardımcı olabilirmisiniz teşekür
yasin beran
merhaba nusret abı benım sorumda benzer bır sorudur tekırdagda ıkamet etmekteyım burada okul taşımcalıgı yapıoyoruz bızım elımızdekı j plakalarımız ne olucak tahtıdlı oldgu halde ıptal edılıp yenı sıradan plaka veılecek mı yada bu d4 belgesını her alan kısı sımdıye kadar bu ısı yapan kısılerle aynı sevıyedemı olucak onune gelen bu ısemı kalkıcak bırde bu belgeyı alma zorunlulugla beraber k belgelerınde oldugu gıbı bır ındırım saglanıcakmı acaba ? şimdiden tesekkurler ....
cihan gumus
Arkadaşlar selamlar benim C plakam var..şimdi bu d4 çıkarsa bunu alanlar bizim yaptığımız işi yapabilecek mi?bi de bizim plakanın fiyatı düşecek mi?bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim...
Fatih Keleş
SAYIN.Nusret BEY siz hep 06 nolu genelge üzerinden yorum yapmışsınız yeni çıkan 11 nolu genelge sadece servisciyi magdur edecektir.siz bunları yazarken bu çıkan 11 nolu genelgenin içerigini biliyordunuz neden daha saglıklı bilgi vermediniz bu genelge ile 06 nolu genelge de ortadan kalkmıştır.2011/KUGM-03/YOLCU GENELGE Madde 1.Kapsam a)bendinin 3ncü alt bendi madde 2.Kurallar e)bendi g)bendinin 3ncü alt bendi okuyalım ona göre degerlendirelim.birde duruma bakın d4 belgesi 31.10.2011 tarihine kadar sadece Y belgesi ile degiştirilecetir diyor yeni d4 bu tarihten sonra yenisi verilecektir diyor 30.01.2012 tarihine kadar %90 indirimlidir diyor indirim sadece 3 ay gibi bir zamana dagıtıyorlar.yorum sizin saygılarımla.
Gürbüz ŞAHBAZ
efendim benim sorum var. Y türü yetki belgesinin süresinin bitimine 1 ay kala (31.12.2010 yılından önce) süre uzatma hakkımız var mı ? Kara ulaştırma genel müdürlüğüne telefonla ulaştım bana böyle bir şeyin mümkün olduğunu belirti.Eğer sizin bilginiz varsa bunun resmi belgesini nerde bulabilirim. Çünkü sanayi ticaret il müdürlüğü kabul etmiyor. lastking88@hotmail.com
ferhat
bu d4 belgesini hangi kurum verecek hangi yolu izlemem gerekecek y türü yetki belgesinin süreside ocak ayı içinde bitecek bana detaylı bilgi verebilirmisiniz. lastking88@hotmail.com
ferhat
Merhabalar
Değerli okuyucular
Aslında yazdığım yazıdan sonra yapılan olumlu ve tenkit edicigörüşlere
cevap vermiyorum...
Ancak, bazı okurların yazının içeriğini iyice okumadan ilgili mevzuata bakmadan incelemeden eleştiri getiriyorlar fikir yürütüyorlar.
aslında sordukları sorunun cevabı yazının içeriğinde var.

Eleştirilere ise
Kanun ve yönetmeliği ben çıkarmadım!
çıkarılmasına hiç bir katkım olmadı.
haklı yönlerine doğrudur yanlış ve düzeltilmesi gerektiğini gördüğüm sektör işleyiş biçimine ve gerçeklerine uymayan
yanlışları da açıkça yazarım...

Şahsi kanatim ve görüşüm olarak, ben D4 Yetki belgesine karşı değilim.
İl içinde tarifesiz olarak da sefer yapabilmelerine karşıyım.
Gerekçem ise B2 ve D2 yetki belgelerinin faaliyet alanını il içi taşımalarda D4 Yetki belgelerine açmalarıdır.

karayolu Yolcu Taşımacılığında Tüm sektörlerde olduğu gibi Serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak rekabet açısından uygulanan Tüm tahdit,kısıtlama ve tekelciliğinların bunlara bağlı olarakta yapılan rantiyeciliğin karşısındayım.

Şahsım ile ilgili olarak bir okurumun getirdiği eleştiriye cevaben Rantiyeci değilim, ticari olarak yolcu taşımacılığında hiç bir faaliyetim ve menfaat beklentim yoktur.

Yolcu hakkı'nı en üstte tutarak taşımacılar arasında hizmet kalitesi ile rekabet edilebileceğine inanıyorum.
Saygılarımla.
Nusret ERTÜRK
merhaba,selvinaz alan d4 belgesinin kanunlaştığı ve 1.1.2011 de uygulamaya başlayacağı söyleniyor,doğrumudur yoksa bakanlık bununla ilgili ayrıntılı bilgi verilecekmidir?ilçelerdeki yeşik kuşaklı araçlarda bu belgeye başvurabilirlermi?herkesin kafasında kendine göre yorumlar var.ben nusret beyin yorumlarını izliyorum benim için en doğru yorum olarak düşünüyorum,çevremdekilerede aynı şekilde anlatıyorum.dediğim gibi herkes kendine uygun olana bakıyor.saygılarımla
selvinaz alan
Nusret bey siz anladığım kadarı ile bu d4 belgesine çok karşısınız. Bakın c plakaları devlet bedavaya dağıttı ardından bu plakalar üzerinde rantcılık ortaya çıktı bu plakaları al sat yapan galeriler fiatları heryıl aldı uçurdular şimdi c plakası olan bir kişi şöyle düşünüyor bu d4 gelirse bizim işler kesilir yok arkadaş kimsenin işi kesilmez bu işi bilmeyip sektöre girenler zaten tecrübesizlikten dolayı bırakıp giderler bir yada iki aya kalmaz d4 ü alıpta kalanlar ise sektörde işi bilen ve d4 fısatı olmadan önce başkalarının yanında köle gibi çalışıp üç kuruşa talim edenler olacaktır.Birde turculuk yapıyorum diyen ve c li c siz herkezi sömürenler varya onların işine gelmiyor bu d4 ler neden akılları zorlayan rakamlara fırsatcıları zengin edecezki devlet işsizliğin önüne geçmek adına sektöre girmeyi isteyen ancak astronomik rakamlardan dolayı giremeyen insanlara fırsat sunuyor aş iş sunuyor c palakaları bedava alıpta fiatları uçuran uyanıklarda o zaman c lerini devlete iade etsin de şimdiki uçuk fiattan bakalım alacakmı yada devletin d4 fırsatına sırtınımı dönecek vallahi dönmezler sizd nusretbey sizde dönmezsiniz devletin iş aş fırsatına sırtınızı o nedenle insanları kışkırtmayın ve boş düşünce içine sürüklemeyin rantcılarada destek aramayın
Murat Keskin
Ben Bursa'da S Plakalı aracımla servis işi yapıyorum. Bu D4 belgesi kafalarımızı çok karıştırdı. Bu belgeyi alan kişiler rahatça bizim yaptığımız işi yapabilecek mi? Bu bizim hakkımıza tecavüz değil mi?
Oktay Avcı
Sayın Mustafa Hakkı MAHMUTOĞLU
Merhaba
Evet sizinle daha önce görüştüğümü hatırlıyorum sorununuzu aktarmıştınız.
Şimdi konuya ve sorununuza gelelim;
Uygulama açısından sizin iddianızın ve gerekçelerinizin haklı olup olmadığına bakalım.
“Mücavir alan dışındaki bir yere personel servisi de olsa il trafik komisyonu güzergah izin belgesi verebilirmiş”
evet bu doğrudur.
S belgeli araçlar ve tahditler güzergahlar Belediye Mücavir alan sınırları içinde geçerlidir.
bu konudaki gerekçeniz doğru değildir.!

İl Trafik Komisyonları Tüm il sınırları içinde mücavir alan ve dışında trafik ve taşıma düzeni için karar alabilirler.

Burada talebin hangi kişi veya kurum tarafından yapıldığına bakmak lazım…
Taşımanın mağduriyet yaratıp yaratmadığına, kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığına bakmak lazım.
İl trafik Komisyonları öncelikli olarak komisyona getirilen talebi değerlendirirken, Trafik düzenine, yolcu, taşıma ve taşınma hakkı ve kamu menfaati açısından bakarak karar verirler.
yapısı itibariyle komisyonun çok kurum ve stk temsilcisinden teşekkül etmiş olası bu nedenledir.
Ayrıca alınan kararların İl Valiliği tarafından onaylanması veya ret edilmesi, mağduriyetlerin önlenmesi açısından da bir güvencedir.

Simdi sizin konunuzla ilgili olarak.
Burada taşımanın çıkış ve dönüş noktasının Belediye mücavir alan sınırları içinden sabah başlaması, taşımanın mücavir alan sınırları dışına bir noktaya yapılması ve dönüşte aynı çıkış noktasından Belediye mücavir alan sınırları içine yapılması sizin durumunuz ve haklılığınız açısından önemlidir.

Ancak bu tür taşımaların tahditli S Plakalı araçlarla veya Y Yetki belgeli araçlarla yapılabileceği ile ilgili olarak İl Trafik komisyonunun almış olduğu bir kararın olması durumunda haklılığınızı kanıtlayabilirsiniz.

İlgili firma İl Trafik Komisyonuna müracaat etmiş ve taşıma güzergahı ve araç plakalarıyla bu taşımanın belirtilen araçlar ile yapılması ile ilgili bir karar almış ise
kararın iptali ve yürütmenin durdurulması davası açabilirsiniz.
zaten açmışsınız.
Ancak haklılığınızın gerekçesi kişisel hak mağduriyeti olması halinde haklılığınızı kanıtlamanız zorlaşır.
Önceden S Plakalı araçlara verilmiş olan bu hakkın iptali üzerinden mağduriyetinizi iade edin, genel ifadelerle gidin şirket ve şahıs firması zikretmeyin.
S Plakalı araçlara önceden tanınan bu hakkın daha sonra iptal edilmesi, ve gerekçesi çok önemlidir. Bu gerekçede kişi ve kurumun kayırılması ve kollanması durumu söz konusu ise haklılığınızı kabul edilir düşüncesindeyim.
diğer gerekçeleriniz sigorta konusu vs haklılığınıza katkı sağlar.
Düzeltme talebi çıkarsa İl Trafik Komisyonunun bu tür taşımaları iyi tarif etmesi ve taşımanın hangi yetki belgeli araçlarla yapılacağını belirlemesi gerekir.
Saygılarımla.

Nusret ERTÜRK


Nusret ERTÜRK
Sayın Mustafa Hakkı Mahmutoğlu

Tahditli plaka kararı alınmış bir ilde personel taşımacılığı yapılabilir mi ?
sorunuza
UKAME ve İl Trafik Komisyonunun aldığı karar ile direk ilişkilidir.
Yani alınan tahdidin kapsamıyla alakalıdır.
Personel ve servis araçlarıyla ilgili tahdit ve Plaka sınırlaması varsa, bu araçların dışında başka bir araçla, ticari de olsa, personel taşıması yapamazsınız.
Doğru bir bilgi verebilmem için Bulunduğunuz ili ve sorununuzu yazılı olarak bildirirseniz cevaplayabilirim.

Nusret ERTÜRK

Nusret ERTÜRK
sayın abim.... tahditli plaka kararı alınmış ise bir şehirde tahditsiz plakayla personel taşımacılığı yapılabilirmi il trafik komisyonunun kararıyla bilgi edinmek istiyorum selamlar
mhmahmutoglu@hotmail.com
mustafa hakkı mahmutoğlu
Yorum Ekle

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER