Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (4)
Ahmet Türkoğlu
Advert

Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (4)

Bu içerik 720 kez okundu.

(Emsal bir kaza/tazminat kararının 4. Bölümündeyiz. Bir şema ile özetliyoruz. İnşallah, otobüs firmaları bunu çerçeveleyip, yazıhanelerine asarlar)

• Verilen kararı; davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili ile davalı A. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava, yolcu taşıma sözleşmesine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, davacının, üzerinde X Seyahat yazılı otobüste yolcu olarak bulunmasına, davalı X Turizm Ltd. Şti. tarafından bilet satışı yapılmasına, bu durumda, davacının bindiği araç, davalı X Turizm Ltd. Şti.'ne ait olmasa bile, bilet satışı ile taşıma sözleşmesinin kurulmasına, KTK'nun 85. ve TTK'nun 806. maddesi uyarınca anılan davalının taşıyıcı sıfatı ile sorumlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalılar X Turizm Ltd. Şti. ve A. vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, temyiz eden davalılar; X Seyahat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve A. vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 581,15.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
************
Şema ile daha iyi ve kalıcı katkı sunacağımızı düşünüyoruz. İlgililerin takdirlerine sunulur.

Mağdur: KAZADA YARALANDI
Otobüs Sürücüsü F: (Olayda tamamen kusurludur)
Otobüsün Eski Sahibi Davalı N.: Taşıtın önceki sahibidir, sattığını savunmuştur, tazminata taraf olmamıştır.

Davalı A. : (vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusurlu olmadığını, hatır taşıması bulunduğunu, tazminatın fahiş talep edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.)

X Otobüs İşletme Firması: (Araç, davalı bu X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir,)
Bilet satışı:
X Sigorta Şirketi: (aracın trafik sigortacısı, davalı X Sigorta A.Ş. )
Açılan Dava: Mağdur, KAZADA YARALANDIĞINDAN, UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALILARDAN TAHSİLİNİ TALEP EDER

Davada istenen rakamlar: 9.081.878.832.- TL TOPLAM TAZMİNAT (=maddi:3.500.000.000, tedavi gideri:1.591.200.000, manevi: 5.000.000.000)
Mahkemenin verdiği karardaki rakam: 10.673,08 TL maddi+4.000,00 TL manevi+581,15.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden

• Davalılar E., A., X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve X Sigorta A.Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 10.673,08.- YTL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin feragat nedeniyle reddine, 4.000,00.- YTL manevi tazminatın, davalılar;
1-F (SÜRÜCÜ)., 2-A.(TAŞIT SAHİBİ) ve 3- _Turizm San. Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Trafik Kazası Sonucu Tazminat

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
Tarih : 21.12.2006
Esas No: 2005/11630
Karar No: 2006/13721

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMAK
OTOBÜS KAZASI SONUCU YARALANMAK
BİLET SATIŞI İLE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KURULACAĞI
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET:
DAVACI, TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI İDDİASIYLA UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALILARDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİR. DAVALI SEYAHAT FİRMASI, BİLET KESMEK VE KOMİSYON ALMAK ŞEKLİNDEKİ FAALİYETİNİN İŞLETENLİK OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİNİ SAVUNARAK DAVANIN REDDİNİ İSTEMİŞTİR. SEYAHAT FİRMASI ARAÇ MALİKİ OLMASA BİLE BİLET SATIŞI YAPTIĞINDAN YOLCU İLE ARALARINDA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KURULMUŞ OLUR. TAŞIYICI SIFATI İLE SORUMLU OLAN SEYAHAT FİRMASI ALEYHİNDEKİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUNDUR.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA:
Taraflar arasında görülen davada Tarsus Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.03.2005 tarih ve 2001/374 - 2005/192 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı... Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili ile davalı A. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra, işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR:
Davacı vekili, müvekkilinin yolcu olarak bulunduğu araç ile davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı oldukları araçların çarpışması sonucu yaralandığını, maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik 3.500.000.000.- TL'sı maddi, 1.591.200.000.- TL'sı tedavi giderleri, 5.000.000.000.- TL'sı manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah ile maddi tazminat talebini 9.081.878.832.- TL'sına çıkarmıştır.

Davalı X Sigorta A.Ş. vekili, müvekkilinin poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olduğunu, gerekli belgelerin gönderilmediğini savunmuştur.
Davalı A. vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusurlu olmadığını, hatır taşıması bulunduğunu, tazminatın fahiş talep edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı Y. 4kusuru olmadığını savunmuştur.
Davalı K. kazaya karışan 31 x plakalı otobüsü davalı A.'ya kazadan önce noter satışı ile devrettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı N. aracı sattığını savunmuştur.
Davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin bilet kesmek ve komisyon almak şeklindeki faaliyetinin işleten olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre;

• Otobüs sürücüsü F.'nin meydana gelen trafik kazasında tam kusurlu olduğu,
• Kazadan önce aracın davalı K. tarafından davalı A.'ya satıldığı,
• Aracın davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletildiği, aracın trafik sigortacısının davalı X Sigorta A.Ş. olduğu, maddi tazminattan poliçe limiti ile sorumluluğu bulunduğu, davacının dava konusu trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle davalı K. aleyhine açılan davanın husumet yokluğundan reddine, davalılar N. ve Y. aleyhine açılan davanın sübut bulmadığından reddine, davalılar E., A., X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve X Sigorta A.Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 10.673,08.- YTL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin feragat nedeniyle reddine, 4.000,00.- YTL manevi tazminatın, davalılar;
1-F (SÜRÜCÜ)., 2-A.(TAŞIT SAHİBİ) ve 3- _Turizm San. Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

• Kararı; davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili ile davalı A. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava, yolcu taşıma sözleşmesine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, davacının, üzerinde X Seyahat yazılı otobüste yolcu olarak bulunmasına, davalı X Turizm Ltd. Şti. tarafından bilet satışı yapılmasına, bu durumda, davacının bindiği araç, davalı X Turizm Ltd. Şti.'ne ait olmasa bile, bilet satışı ile taşıma sözleşmesinin kurulmasına, KTK'nun 85. ve TTK'nun 806. maddesi uyarınca anılan davalının taşıyıcı sıfatı ile sorumlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalılar X Turizm Ltd. Şti. ve A. vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, temyiz eden davalılar X Seyahat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve A. vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 581,15.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ahmet Türkoğlu
E-mail: ahmetturkoglu34@gmail.com

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Hizmet kalitesi yükselecek
Hizmet kalitesi yükselecek
Halk otobüslerinde hasılata göre vergi
Halk otobüslerinde hasılata göre vergi
izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir escort anne porno porno izle bursa escort bursa escort gaziantep escort denizli escort izmir escort bayan izmir escort escort bayan izmir escort bayan