DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Giriş Tarihi : 13-11-2014 17:39

Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (4)

(Emsal bir kaza/tazminat kararının 4. Bölümündeyiz. Bir şema ile özetliyoruz. İnşallah, otobüs firmaları bunu çerçeveleyip, yazıhanelerine asarlar)

• Verilen kararı; davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili ile davalı A. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava, yolcu taşıma sözleşmesine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, davacının, üzerinde X Seyahat yazılı otobüste yolcu olarak bulunmasına, davalı X Turizm Ltd. Şti. tarafından bilet satışı yapılmasına, bu durumda, davacının bindiği araç, davalı X Turizm Ltd. Şti.'ne ait olmasa bile, bilet satışı ile taşıma sözleşmesinin kurulmasına, KTK'nun 85. ve TTK'nun 806. maddesi uyarınca anılan davalının taşıyıcı sıfatı ile sorumlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalılar X Turizm Ltd. Şti. ve A. vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, temyiz eden davalılar; X Seyahat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve A. vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 581,15.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
************
Şema ile daha iyi ve kalıcı katkı sunacağımızı düşünüyoruz. İlgililerin takdirlerine sunulur.

Mağdur: KAZADA YARALANDI
Otobüs Sürücüsü F: (Olayda tamamen kusurludur)
Otobüsün Eski Sahibi Davalı N.: Taşıtın önceki sahibidir, sattığını savunmuştur, tazminata taraf olmamıştır.

Davalı A. : (vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusurlu olmadığını, hatır taşıması bulunduğunu, tazminatın fahiş talep edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.)

X Otobüs İşletme Firması: (Araç, davalı bu X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir,)
Bilet satışı:
X Sigorta Şirketi: (aracın trafik sigortacısı, davalı X Sigorta A.Ş. )
Açılan Dava: Mağdur, KAZADA YARALANDIĞINDAN, UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALILARDAN TAHSİLİNİ TALEP EDER

Davada istenen rakamlar: 9.081.878.832.- TL TOPLAM TAZMİNAT (=maddi:3.500.000.000, tedavi gideri:1.591.200.000, manevi: 5.000.000.000)
Mahkemenin verdiği karardaki rakam: 10.673,08 TL maddi+4.000,00 TL manevi+581,15.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden

• Davalılar E., A., X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve X Sigorta A.Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 10.673,08.- YTL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin feragat nedeniyle reddine, 4.000,00.- YTL manevi tazminatın, davalılar;
1-F (SÜRÜCÜ)., 2-A.(TAŞIT SAHİBİ) ve 3- _Turizm San. Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Trafik Kazası Sonucu Tazminat

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
Tarih : 21.12.2006
Esas No: 2005/11630
Karar No: 2006/13721

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMAK
OTOBÜS KAZASI SONUCU YARALANMAK
BİLET SATIŞI İLE TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KURULACAĞI
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET:
DAVACI, TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI İDDİASIYLA UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN DAVALILARDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİR. DAVALI SEYAHAT FİRMASI, BİLET KESMEK VE KOMİSYON ALMAK ŞEKLİNDEKİ FAALİYETİNİN İŞLETENLİK OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİNİ SAVUNARAK DAVANIN REDDİNİ İSTEMİŞTİR. SEYAHAT FİRMASI ARAÇ MALİKİ OLMASA BİLE BİLET SATIŞI YAPTIĞINDAN YOLCU İLE ARALARINDA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KURULMUŞ OLUR. TAŞIYICI SIFATI İLE SORUMLU OLAN SEYAHAT FİRMASI ALEYHİNDEKİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUNDUR.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA:
Taraflar arasında görülen davada Tarsus Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.03.2005 tarih ve 2001/374 - 2005/192 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı... Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili ile davalı A. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra, işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR:
Davacı vekili, müvekkilinin yolcu olarak bulunduğu araç ile davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı oldukları araçların çarpışması sonucu yaralandığını, maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik 3.500.000.000.- TL'sı maddi, 1.591.200.000.- TL'sı tedavi giderleri, 5.000.000.000.- TL'sı manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah ile maddi tazminat talebini 9.081.878.832.- TL'sına çıkarmıştır.

Davalı X Sigorta A.Ş. vekili, müvekkilinin poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olduğunu, gerekli belgelerin gönderilmediğini savunmuştur.
Davalı A. vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusurlu olmadığını, hatır taşıması bulunduğunu, tazminatın fahiş talep edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı Y. 4kusuru olmadığını savunmuştur.
Davalı K. kazaya karışan 31 x plakalı otobüsü davalı A.'ya kazadan önce noter satışı ile devrettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı N. aracı sattığını savunmuştur.
Davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin bilet kesmek ve komisyon almak şeklindeki faaliyetinin işleten olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre;

• Otobüs sürücüsü F.'nin meydana gelen trafik kazasında tam kusurlu olduğu,
• Kazadan önce aracın davalı K. tarafından davalı A.'ya satıldığı,
• Aracın davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletildiği, aracın trafik sigortacısının davalı X Sigorta A.Ş. olduğu, maddi tazminattan poliçe limiti ile sorumluluğu bulunduğu, davacının dava konusu trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle davalı K. aleyhine açılan davanın husumet yokluğundan reddine, davalılar N. ve Y. aleyhine açılan davanın sübut bulmadığından reddine, davalılar E., A., X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve X Sigorta A.Ş. aleyhine açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 10.673,08.- YTL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin feragat nedeniyle reddine, 4.000,00.- YTL manevi tazminatın, davalılar;
1-F (SÜRÜCÜ)., 2-A.(TAŞIT SAHİBİ) ve 3- _Turizm San. Tic. Ltd. Şti.'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

• Kararı; davalı X Turizm San. Tic. Ltd. Şti. vekili ile davalı A. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava, yolcu taşıma sözleşmesine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, davacının, üzerinde X Seyahat yazılı otobüste yolcu olarak bulunmasına, davalı X Turizm Ltd. Şti. tarafından bilet satışı yapılmasına, bu durumda, davacının bindiği araç, davalı X Turizm Ltd. Şti.'ne ait olmasa bile, bilet satışı ile taşıma sözleşmesinin kurulmasına, KTK'nun 85. ve TTK'nun 806. maddesi uyarınca anılan davalının taşıyıcı sıfatı ile sorumlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalılar X Turizm Ltd. Şti. ve A. vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, temyiz eden davalılar X Seyahat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve A. vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 581,15.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ahmet Türkoğlu
E-mail: ahmetturkoglu34@gmail.com

DİĞER YAZILARI Kapanmış Trafik Davalarında Yeniden Yargılama 20-09-2015 13:29 Hödüklerden kurtuluş yok mu? 20-01-2015 23:33 Trafikte Hödüklük Zincirlerimiz - 2 04-01-2015 17:52 TC mizdeki Hödüklük? 17-12-2014 22:10 Bir hukuk ayıbımız daha? 01-12-2014 22:19 Adli Tıp, “tıp” diyecek mi? 26-11-2014 15:17 Bakan Ala, Ilıcalı ile trafik güvenliğine koşu 22-11-2014 23:44 LPG nin yaktığı 2 otobüs 13-11-2014 18:01 KGM Cahit ve Yol Denetim Zabıtası masum mu? 13-11-2014 18:01 Devlete, Sağlık Bakanlığı sorusu 13-11-2014 18:01 Elhamdülillah, biz batılılar istifa ederiz! 13-11-2014 18:00 Trafikte Yardımcı Katil Sağlık Bakanlığı? 13-11-2014 18:00 %157= 9 bin’den Haberiniz Var mıydı? 13-11-2014 17:59 K.G.M. Cahit Turhan’a İşaretli Eğitimler 2 13-11-2014 17:59 Cahit Turhan’a işaretli eğitimler 13-11-2014 17:59 Tazminat soru(n)larınıza cevap 13-11-2014 17:59 Trafikte Adli Tıp=Kaos? 13-11-2014 17:58 10 Numara da son numara!.. 13-11-2014 17:58 Karayolları Genel Müdürü Trafik İşaretlerini Bil(m)iyor mu)? 13-11-2014 17:58 Uyuyamadım, yerim dar! 13-11-2014 17:57 Kayaları Hapsetsek Sn. Karayolları Genel Müdürüm? 13-11-2014 17:57 Otobüsçünün Bayram Kaza Karnesi Temiz (mi?) 13-11-2014 17:57 Vicdani ret insan hakkıdır! 13-11-2014 17:57 Başarılı Bayram Trafiği İster Misiniz? 13-11-2014 17:57 Yönetemediği tescillendi! 13-11-2014 17:57 İBB Trafiği Yönetemiyor 13-11-2014 17:57 Otobüsçüler, treni kaçırmamalı 13-11-2014 17:57 Yol felaketlerimizi karayolcudan dinlemek-3 13-11-2014 17:56 Bariyerlilik ve bariyersizlik farkı 13-11-2014 17:56 Yol Felaketlerimizi Karayolcu’dan Dinlemek (2) 13-11-2014 17:56 Bariyerler ve Bilim 13-11-2014 17:56 Panelvan Büyüdü Otobüs Oldu, Yine Otobüsçü Yakılacak! 13-11-2014 17:56 Otobüsçünün ve yolcunun ortak kâbusu -2 13-11-2014 17:56 Otobüsçünün ve yolcunun ortak kabusu -1 13-11-2014 17:56 Bakan Yıldırım’dan, Belediyelere suçüstü! 13-11-2014 17:56 Demek ki bariyer şehiriçinde bile gerekli (mi imiş?) 13-11-2014 17:55 Mustafa Ilıcalı ve Bahçeşehir’in Düğünü=Türkiye’nin Bayramı 13-11-2014 17:55 Trafiğimiz adam olacak mı? 13-11-2014 17:55 TOFED ve YTGK-DER Çocuk Trafik Güvenliğinde 13-11-2014 17:55 Karalanan Sektör ve Aldatılan Yolcular 13-11-2014 17:54 Bakan Güler’e çağrı! -2- 13-11-2014 17:54 Bakan Güler’e çağrı! 13-11-2014 17:54 Asker uğurlamak mı, “kurt dökmek” mi? 13-11-2014 17:54 Otobüs Terminallerinde Trafik Güvenliği (var mı?) 13-11-2014 17:54 Kar Lâstiğin yoksa 8/8 suçlusun? 13-11-2014 17:53 Nerede 8/8 yol kusursuzluğu? 13-11-2014 17:52 Habertürk Gazetesi Vasıtasıyla Tüm Medyaya Açık Mektup 13-11-2014 17:52 Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (4) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (3) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (2) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (1) 13-11-2014 17:51 Aynı yerde 1yılda 30’uncu olaya kaza denir mi? 13-11-2014 17:51 Ardahan = Darmadahan! 13-11-2014 17:51 Karayollarımızın, pilavla tamiri 13-11-2014 17:50 Az Sigorta Çok Belâ Savar! 13-11-2014 17:50 Katil Yol+Katil Kavşak+Katil Köprü= Sürücü Suçlu! 13-11-2014 17:50 Devletimin Traktörünü Takdimimdir! 13-11-2014 17:50 Başbakana, Trafik Teşekkürleri 13-11-2014 17:50 Sadece 2 anarşist miyiz? (2) 13-11-2014 17:50 Sadece 2 anarşist miyiz? 13-11-2014 17:49 Köprü Yıkılmak Üzere 13-11-2014 17:49 “Asıl Trafik Canavarı Devlet!” mi desek? 13-11-2014 17:49 Doktorun kilosu kaç para (mı)? 13-11-2014 17:48 Devletimin kalkık kalmış damperleri Yıkarlar köprüleri 13-11-2014 17:48 Otobüsü devirdi, aferini kaptı! 13-11-2014 17:48 Kazalarınıza sevinelim de, Sayın Vekiller, peki sonra?!... 13-11-2014 17:48 Refahiye de otobüsçümüz de devrilmiş meğer… 13-11-2014 17:47 Sigortacılar kar yerine kâr edin 2 13-11-2014 17:46 Sigortacılara! 13-11-2014 17:46 Demek ki olurmuş!... 13-11-2014 17:46 Demek ki varmııış!…(2) 13-11-2014 17:46 Demek ki varmııış!… 13-11-2014 17:46 Sıra bizdeymiş, ona göre!... 13-11-2014 17:45 Ayak parmaklarıma 7 yeni otobüs isterim! 13-11-2014 17:45 Basının Zaferi! 13-11-2014 17:45 Yangın Mercedes, Alman Nankörlüğü Ve Türk Adalet(sizliğ)i (2) 13-11-2014 17:44 Alman Nankörlüğü ve Türk Adalet(Sizliğ)İ? 13-11-2014 17:44 Otobüsçü önce bacağını, sonra hayatını kaybetti… 13-11-2014 17:44 Heeççistan? 13-11-2014 17:43 Otobüsle traktörü çarpıştırma başarısı (!) 13-11-2014 17:43 Otobüs yangınına karşı: TEMSA 13-11-2014 17:43 Yanan ve yakan otobüsler 13-11-2014 17:43 Delil Karartmaya ve Fotoğraflamaya Teşekkür 13-11-2014 17:42 Abdestsizlerin Namazsızları, Dövmesi Caiz mi? 13-11-2014 17:42 “Ağrı Dağı”na da fotoğraf makinası! 13-11-2014 17:41 Trafikzede tarımcı öğrenciler 13-11-2014 17:41 Trafik Haftamızı da kaçırma katil ayı; lütfen bize de gel! 13-11-2014 17:40 Nur topu gibi kurbana, alev topu gibi tazminat 13-11-2014 17:40 20 “Katil”e 1 çözüm, o da yarım! 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (4) 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (3) 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (2) 13-11-2014 17:38 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (1) 13-11-2014 17:38 Devlet var mı, yok mu (idi)? 13-11-2014 17:38 Yollarımız “cici”, sürücüler “tu k.k.” imiş! 13-11-2014 17:38 Sen boşa öldün, ben boşa sevindim Rumeysa’ m! 13-11-2014 17:37 Dampercilerle Devletin rüşveti birlikte mi kalkmış? 13-11-2014 17:37 Türkiye’de yaya olacağımıza, Kenya’da fil mi olaydık? 13-11-2014 17:36 “Gece Görüşlü Otobüsü”müz olmuş meğer… 13-11-2014 17:35 Otobüs üreticilerimize çağırı: Gece Görüşlü Otobüs 13-11-2014 17:35 Otobüsçülerimiz ‘Hava’lanmalı(mı?) ve ‘Demir’lenmeli (mi?) 13-11-2014 17:35 Şekerle başlayalım, şeker(!)lenmeyelim! 13-11-2014 17:34 Devlet Destekli Çatışma!... 13-11-2014 17:32 Bakanımızın enayiliği 13-11-2014 17:32 Katil köprülerden yeni alârm 13-11-2014 17:30 Kör devletim, gör devletim! 13-11-2014 17:30 Katil bariyer, hangi devletin? 13-11-2014 17:30 Eğitimsiz Devletimin, Eğitimsiz Profesörü 13-11-2014 17:29 Devletimin cehaletinin TIR' lamasının cinayetlerinin… 13-11-2014 17:29 İnsan Arası-Köpek Sırası 13-11-2014 17:29 Köpek, şoför müydü? 13-11-2014 17:28 Devletimin patlayan lastiği, pahalıya patladı 13-11-2014 17:28 Otobüsçüm, Duy! Müdür, 115 Bin TL Tazminat Ödeyecek! 13-11-2014 17:27 Kaptan ve devlet, köpeğe yenilirse... 13-11-2014 17:27 Uykusuzluk ve Yorgunluğun Trafik Kazlarına Etkisi 13-11-2014 17:26 “Mahkemeleşme”de Bakanlık ve bakan farkı 13-11-2014 17:08 Bitlis'te otobüsü nasıl devirdik? 13-11-2014 17:07 Denetim mi, ahlâk mı, fren mi patladı? 13-11-2014 17:06 Kafa koparma güvenliği! 13-11-2014 17:06 Bir yıldız daha kaydı;1 ölü 3 yaralı 13-11-2014 17:05 Kaymalı Faciaların Sessiz Diyalogu 13-11-2014 17:05
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1GALATASARAY3799
 • 2FENERBAHÇE3796
 • 3TRABZONSPOR3764
 • 4RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ3758
 • 5BEŞİKTAŞ3756
 • 6KASIMPAŞA3753
 • 7CORENDON ALANYASPOR3751
 • 8EMS YAPI SİVASSPOR3751
 • 9ÇAYKUR RİZESPOR3750
 • 10BITEXEN ANTALYASPOR3748
 • 11YUKATEL ADANA DEMİRSPOR3744
 • 12YILPORT SAMSUNSPOR3743
 • 13MONDİHOME KAYSERİSPOR3742
 • 14GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ3741
 • 15TÜMOSAN KONYASPOR3741
 • 16MKE ANKARAGÜCÜ3740
 • 17ATAKAŞ HATAYSPOR3738
 • 18VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3737
 • 19SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3737
 • 20İSTANBULSPOR3716
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
HALİNİZDEN MEMMUN MUSUNUZ?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA